رفع مشکل در ویندوز ۷


FixFA1

FixFA2

FixFA3

FixFA4

FixFA5

FixFA6